Category Archives: Business

The General Theory of Employment, Interest, and Money by John Maynard Keynes

The General Theory of Employment, Interest, and Money by John Maynard Keynes

generaltheory

Advertisements

Leave a comment

Filed under Business, International Studies

4 Things Most Successful Entrepreneurs Have in Common

delllStarting a business is always risky, and success is never guaranteed. Yet, entrepreneurs thrive every day. Although there is no one-size-fits-all approach, successful entrepreneurs seem to share several traits that the rest of the pack lacks.

SCORE, a nonprofit organization aimed at helping small businesses, recently released theirinfographic on what makes today’s entrepreneurs successful. To thrive, entrepreneurs need professional experience, a business plan, the right personality and mentors, SCORE found.

Professional Experience

Professional experience gives entrepreneurs the edge they need to make wise business decisions. Entrepreneurs with a track record of success are two-and-a-half times more likely to raise more money, 3.6 times more likely to see better user growth, and 52% less likely to scale prematurely, the infographic revealed.

A Business Plan

Taking the time to write a business plan not only gives your business direction, it also improves your odds. Companies with a business plan see nearly twice the success as those without one, SCORE found. Those companies that create business plans also see higher business growth and are more likely to secure capital and loans.

 

Positive Personality

Think you can succeed as an entrepreneur just by being you? If you’re overly aggressive and unapproachable, think again. The most successful entrepreneurs are beaming with positive traits, such as openness and agreeableness. The least desirable traits include narcissism, making excuses and emotional instability. Also, while being aggressive can often work to your advantage, entrepreneurs need to kick the bad habit of predatory aggressiveness if they want to be successful, SCORE found.

A Mentor

New businesses shouldn’t have to go at it alone. The most successful business owners have relied on some form of mentorship to provide guidance and keep them on the right track. Entrepreneurs who work with mentors are three times more likely to start a business, seven times more likely to raise investment money, and three and a half times more likely to grow demand for their product, the infographic shows. They are also more likely to thrive; although many businesses fail within their first year, 84% of ventures that work with mentors are still in business after one to two years.

source : mashable.com

Leave a comment

Filed under Business

Katër tiparet e përbashkëta të sipërmarrësve të suksesshëm

delllFillimi i një biznesi është përherë me rrezik dhe suksesi asnjëherë i garantuar, megjithatë sipërmarrësit shtohen përditë. Edhe pse nuk ka një mënyrë ‘në një thes të gjithë”, sipërmarrësit e suksesshëm duket se ndajnë disa tipare të përbashkëta që u pjesa tjetër  nuk i ka.
SCORE një organizatë jo fitimprurëse që ka si qëllim të ndihmojë bizneset e vogla, së fundi shpalli infografikat në atë çka i bën këta sipërmarrës të së sotmes të suksesshëm. Për të lulëzuar sipërmarrësve u nevojitet përvojë profesionale, një plan biznesi, personaliteti i duhur dhe keshillues, zbulon SCORE.
PëRVOJA PROFESIONALE
Përvoja profesionale u jep sipërmarrësve epërsinë që u nevojitet për të marrë vendime të mençura për biznesin. Sipërmarrësit me një listë suksesesh kanë 2 herë e gjysëm më shumë gjasa për të shumëfishuar paratë, 3.6 herë më shumë gjasa për t’u zhvilluar më shumë dhe 52% më pak gjasa për të pësuar humbje nga veprimet e nxituara, tregon grafiku i informacionit.
PLAN BIZNESI
Duke hartuar një plan biznesi, jo vetëm i jepni biznesit tuaj një drejtim, por gjithashtu edhe e përmirëson biznesin. Kompanitë me një plan biznesi zakonisht kanë dyfishin e suksesit krahasuar me ato që nuk e kanë një plan, thotë SCORE. Ato kompani që kanë një plan biznesi të hartuar kanë rritje të biznesit dhe kanë më shumë gjasa për të siguruar kapital dhe huara.
PERSONALITETI POZITIV
Mendoni se mund të kini sukses si një sipërmarrës duke qënë thjesht vetja? Nëse jeni shumë agresiv dhe i paafrueshëm, mendohuni mirë. Sipërmarrësit më të sukseshëm rrezatojnë tipare pozitive, të tilla si të qënit të hapur dhe të qënit i këndshëm. Tiparet më pak të dëshirueshme janë narçicizmi, të krijuarit e justifikimeve dhe paqëndrushmëria emocionale. Ndonëse shpesh agresiviteti mund të punojë në favorin tuaj, sipërmarrësit duhet ta largojnë zakonin e keq të agresivitetit grabitqar nëse duan të jenë të suksesshëm, tregon SCORE.
NJë KESHILLUES
Bizneset e reja nuk duhet të ecin krejt vetëm.Sipërmarrëzneset me të suksesshme janë mbështetur nga një formë këshillimi për të patur një udhëheqje dhe për t’i mbajtur ata në vazhden e duhur. Sipërmarrësit qe punojnë me këshillues kanë 3 here me shumë gjasa për të filluar një biznes, 7 herë më shumë gjas për të rritur paratë e investimit dhe 3 here e gjysëm më shumë gjasa për të rritur kërkesat për prodhimin e tyre tregon infografik. Ata kanë më shumë mundësi të lulëzojnë, ndonëse shume biznese dështojnë brenda vitit të tyre të parë, 84% e ndërmarrjeve që punojnë me këshillues janë ende në biznes pas një apo dy vjetësh.

burimi mashable.com

Leave a comment

Filed under Business